top of page

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Szczęśliwa matka z dzieckiem

UPRAWNIENIA

Kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym nadaje uprawnienia do opieki nad dziećmi do lat 3.

Absolwent kursu może podjąć pracę w żłobkach oraz klubach dziecięcych w charakterze pełnoprawnego opiekuna grupy.

Kurs odbywa się na platformie e-learningowej, dostępnej 24 godziny/7 dni w tygodniu. Oznacza to, że Słuchacz we własnym zakresie decyduje kiedy będzie uczestniczył w zajęciach.

Po zdanym egzaminie i rozliczeniu dokumentacji -zaświadczenie w formie papierowej zostanie wysłane pocztą na wskazany adres w ciągu 2 dni roboczych.

PROGRAM KURSU

Program kursu jest zgodny z uzyskaną akredytacją i został zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej

Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin):

 • adaptacja jako rezultat rozwoju,

 • przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia

 • uwarunkowania procesu rozwoju jednostki,osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki,


Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa  (25 godzin):

 • zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym  i poniemowlęcym,

 • aspekty rozwoju dziecka — charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego,  psychospołecznego i motorycznego na poszcze-gólnych etapach życia dziecka,

 • źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka  w wieku do lat 3,

 • neurologiczne podstawy rozwoju dziecka,
  mechanizmy rozwoju dziecka

   

Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka  (120 godzin):

 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka, 

 • planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegna-nie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa),

 • kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka,

 • opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się,

 • zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka — zabawy eksploracyjne, muzyczne,  rytmiczne, plastyczne i techniczne,

 • wprowadzanie dziecka w kulturę, budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka;
   

Kompetencje opiekuna dziecka (35 godzin)

 • odpowiedzialność prawna opiekuna,

 • podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie  dziecku pierwszej pomocy),

 • przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów,

 • emisja głosu
   

Praktyki zawodowe (80 godzin)

Egzamin

Łącznie 280 godzin

Dziecko na łóżku
Kotwica 1
bottom of page